Úvod

Soukromá společnost GSP s. r. o. vznikla 1. 1. 1994 změnou právní formy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, jako společnost řešící problematiku hornictví a ekologie spojenou s útlumem těžby černého a hnědého uhlí v České republice.

Rozsah projekčních prací a inženýrské činnosti se od založení firmy postupem času rozšiřoval až do dnešní podoby, kdy na první pohled odlišné činnosti podnikání se vzájemně prolínají a navzájem se doplňují. Kromě zaměstnanců ve stálém pracovním poměru firma spolupracuje dlouhodobě s odborníky ze specializovaných profesí, jejichž činnost souvisí s předmětem podnikání.

Předmět činnosti

  • Projektová činnost v hornictví
  • Projektová činnost v investiční výstavbě
  • Inženýrská činnost
  • Kontrolní a supervizní činnost
  • Zajišťování a likvidace starých důlních děl a projevů bývalé hornické činnosti

Projektová činnost v hornictví – v této oblasti se společnost zaměřuje na zpracování projektů a technologických postupů v oblasti hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Dále na mapování a likvidaci (zajištění) projevů bývalé hornické činnosti na povrch (stará důlní díla, propadliny, odvaly a odkaliště), sanace území a zpracování komplexních řešení území jako podkladů pro územně plánovací dokumentaci.

Projektová činnost v investiční výstavbě – v této oblasti se jedná o projektování staveb občanských a bytových, a to od zpracování zastavovací studie včetně technické infrastruktury, vyřízení příslušného povolení stavby dle stavebního zákona až po projekty pro realizaci stavby.

Kontrolní a supervizní činnost – provádění supervize na akcích realizovaných v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji na řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých po minulé hornické činnosti.

Provádění autorského a technického dozoru realizovaných staveb.