Předmět činnosti

V rámci zahlazování následků hornické činnosti firma zpracovává a provádí:

  • projekty likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch,
  • projekty likvidace povrchových areálů závodů,
  • studie komplexních řešení území po ukončení těžby,
  • výpočty zásob nerostných surovin,
  • závěrečné zprávy o ložisku,
  • archivace dokumentace,
  • kontrolní a supervizní činnost,
  • projekty likvidace a dolikvidace starých důlních děl v souladu s platnou legislativou, stanovení bezpečnostních pásem a technická opatření po likvidaci hlavních důlních děl na povrch,
  • likvidace a přeformátování hlušinových odvalů, včetně zpracování digitálních modelů terénu, pro jejich následnou sanaci a rekultivaci.